Tietosuojaseloste 2017-10-24T11:28:12+00:00

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterinpitäjä

Suomen Asuntoneuvoja Oy (2510680-5)
Korppaanmäentie 19 LT 2, 00300 Helsinki
010 326 4999, asiakaspalvelu@asuntoneuvoja.fi

Rekisterin nimi

Suomen Asuntoneuvoja Oy asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja
liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi,
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Henkilötunnus (käytetään asiakastapahtumien varmentamisessa)
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,
Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, siltä osin kun ne ovat oleellisia
asiakassuhteen hoitamisen kannalta.
Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
Asiakkaan varallisuustiedot, siltä osin kun ne ovat oleellisia asiakassuhteen
hoitamisen kannalta.
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot sopimuksesta, keskusteluista, rekisteröitymisestä,
puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Asuntoneuvoja Oy ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti tallennettuja aineistoja. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja
henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään
tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta
käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista
tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.
ATK-Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla
rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten
toimenpiteiden avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina
kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää kohdassa 1. annettuun
osoitteeseen virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla
ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin
tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.